Концепція розвитку Паволоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2016/2021 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи

Протокол №09 від 03.11.2016

 

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

 Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

 

Концепція  розвитку  Паволоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2016/2021 н.р.

Концепція діяльності школи спрямована реалізацію Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови змісту національної освіти й виховання, сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства. Розвиваючи кращі традиції української освіти, школа має реалізовувати ідею неперервності освіти і виховання через подолання розриву між культурою, наукою й освітою, даючи особистості нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного України, світової культури, заохочує до опанування новітнього життєвого досвіду.

Концепція розроблена на основі Законів України «Про освіту», Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми «Освіта України ХХІ століття», Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначається, що розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращання людського життя, утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені.

Мета концепції:

 • визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
 • спрямування спільної роботи колективу школи;
 • проектування процесу оновлення діяльності школи.

Місія школи:

 • створення організаційних, науково – методичних , інформаційних, ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб;
 • забезпеченню науково-практичної підготовки талановитої молоді,
 • виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої.

Головні завдання школи:

 • задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
 • формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
 • розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для професійного самовизначення.

Основні напрями розвитку школи:

 • безперервність освіти, яка створює потребу в постійному самовдосконаленні особистості;
 • оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
 • створення оптимального освітнього середовища для учнів різних вікових категорій та форм навчання;
 • створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності, здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної захищеності;
 • переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учня і учителя;
 • співпраця із соціальними партнерами;
 • співпраця з батьками і громадою;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.

 

В  Концепцію розвитку школи закладено

 

МОДЕЛЬ  ВИПУСКНИКА  ШКОЛИ

Соціальне замовлення держави

Виховання громадян України; формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина. (Закон “Про освіту”).

Соціальне замовлення батьків

Свідоме ставлення до навчання, розумна організація праці у школі і вдома; свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Учень має бути самостійним, працелюбним, допитливим, цілеспрямованим, здатним реалізувати свої здібності, добрим, щирим, милосердним.

Бажання  вчителя

Учень  урівноважений, уважний, працелюбний, відповідальний, самостійний, дисциплінований, акуратний.

Бажання адміністрації школи

Учень знає свої права та обов’язки, дотримується вимог Статуту школи; ініціативний, самостійний, соціально активний, морально стійкий.

Бажання випускника

Випускник повинен оволодіти глибокими і міцними знаннями, високою культурою поведінки. Бути вимогливим до себе і до своїх друзів, чесним і справедливим, добрим і принциповим, стійким і мужнім патріотом рідної землі. Бути готовим взяти на себе відповідальність за долю країни, її безпеку, чесно працювати, успішно продовжувати справу батьків.

Психолого-педагогічний портрет випускника

початкової школи

Психологічні якості: емоційний, вольовий, інтелектуальний, працелюбний, ретельний, уважний, з розвинутим чітким мовленням, зі здатністю відчувати, сприймати ознаки, властивості предметів, навколишній світ; з початково сформованою пам’яттю: зоровою, слуховою і мажорною; рефлексивний, який уміє мислити; самостійний.

Особистісні якості: навчально-пізнавальні інтереси; мотивація досягнення успіху (обов’язок, відповідальність); упевненість у собі; почуття повноцінності, незакомплексованості; працелюбний, адаптивний, самостійний у діях, комунікативний, доброзичливий.

Психолого-педагогічний портрет випускника

базової школи

Психологічні якості: аналітико-синтетичне сприйняття, спостережливість, регулююча пам’ять, абстрактне мислення, планування і розподіл робочого часу, здатність висловлювати свої думки, судження; інтелектуальна пізнавальна активність, почуття психологічної захищеності і комфортності в колективі.

Особистісні якості: соціальна зрілість, відповідальність за свої дії, мотивація суспільно корисної праці; пізнавальні інтереси; самосвідомість і адекватна самооцінка; потреба в самопізнанні; усвідомлення власної індивідуальності; особисте самовизначення, прагнення до самоствердження; моральна свідомість; правова свідомість.

 Психолого-педагогічний портрет випускника школи

Психологічні якості: теоретична свідомість, інтелектуальна зрілість; самостійність у вирішенні і виборі дій, керування своїми пізнавальними процесами; аргументація і доказовість істинності власних суджень; критичність мислення; науковий світогляд; творча активність, почуття власної гідності.

Особистісні якості: сформованість системи знань відповідно до Державних стандартів; соціальна зрілість, усвідомлення себе членом суспільства, критичне ставлення до себе; професійні інтереси й орієнтири; відкриття свого внутрішнього світу; усвідомлення своєї неповторності, цілісності, пошук сенсу життя; соціальні і моральні переконання, громадянський світогляд, моральне самовизначення.